Algemene Voorwaarden van Bybien Art

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Bybien Art en de klant, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

Eventuele voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staan op de website en dit is de versie die geldig is.
Door een bestelling of een dienst te boeken bij Bybien.nl,  ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Bestellen en betalen

Bij een bestelling bij Bybien.nl voor een workshop of cursus worden de betalingen gedaan via Ideal. De betalingen voor Bybien.nl worden uitgevoerd door Mollie.
Bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil.
Bybien Art heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Bybien Art heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

Offertes voor Kunstwerk in opdracht
De door Bybien Art gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Bybien Art is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de klant binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bybien Art daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bybien Art anders aangeeft.

BIj een opdracht voor een werk wordt de betaling via facturering gedaan. Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij vooraf anders is afgesproken. Indien na het verstrijken van deze termijn door Bybien.nl nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Bybien Art komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Betaling in termijnen is niet uitgesloten, echter is Bybien Art gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.
In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt.
Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht.

Boeking annuleren

Online cursus of workshop
Als je een cursus hebt aangeschaft en besluit toch niet mee te willen doen kan je dit binnen 14 dagen na aankoop van de cursus laten weten door een e-mail te sturen naar 
info@bybien met daarin:

 • jouw ordernummer
 • reden van annulering (dat helpt mij om Bybien nog beter te maken);

 • het bankrekening waarop het aankoopbedrag kan worden teruggestort.

Ik zal je dan vervolgens een bevestiging van je retourmelding sturen. Binnen 7 dagen na ontvangst van jouw herroepingsmail zal het verschuldigde aankoopbedrag worden teruggestort op je rekening. Dit gebeurt echter alleen als de herroeping binnen de geldige termijn van 14 dagen valt en de cursus nog niet begonnen is.

!Let op!

Zodra de cursus waar je je voor ingeschreven hebt begonnen is, en je heb je geregistreerd in mijn online academie is het niet meer mogelijk je aanschaf te herroepen (aangezien er dan al inhoudelijke informatie verstrekt is) ook niet als dit binnen 14 dagen na je aankoop valt.

Werk in opdracht 
De 14 kalenderdagen worden aangehouden en na 14 kalenderdagen start Bybien Art aan de opdracht en kan er niet meer worden geannuleerd.

Offline workshop en cursussen
Bybien Art behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshops en cursussen. In geval de locatie of data door Bybien Art wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment of de workshop te annuleren. In geval van annulering zal Bybien Art het betaalde bedrag retourneren aan klant.

Wil je een offline workshop of cursus afzeggen? Als je 14 dagen van tevoren afzegt, krijg je het volledige bedrag terug.
Tussen 7-14 van tevoren krijg je 50% retour. Minder dan 7 dagen van tevoren kan het geld niet worden geretourneerd i.v.m. gemaakte kosten. Wel mag de offline cursus of workshop worden overgedragen aan een ander persoon, mits dit kenbaar is gemaakt aan Bybien Art. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Bybien Art. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betaling)verplichtingen van klant.

Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen op Bybien.nl worden weergegeven in euro’s.
Prijzen kunnen worden gewijzigd, om welke reden dan ook.
Voor fysieke producten worden verzendkosten apart berekend. Bij afhalen worden geen verzendkosten berekend.
Bybien Art raadt nadrukkelijk aan om bestellingen van producten te laten verzenden via pakketpost welke verzekerd is

Levering voor werk in opdracht

Bybien Art spant zich in de gewenste opdrachten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
Voor reeds bestaand werk geldt een levertijd van één week, alle prijzen die genoemd worden op de website van Bybien Art zijn exclusief verzendkosten.

Levering van online workshop of cursus

Bij de online cursussen en workshops gaat Bybien Art na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van de inlog gegevens. Standaard is dit binnen 1 werkdag.
De looptijd van de online cursussen start na het registreren van de klant op de online academie. De online cursussen zijn één jaar na deze datum te bekijken en te gebruiken. De online workshops zijn 6 maanden na deze datum te bekijken en te gebruiken.
Na verloop van het eerdere benoemde tijden wordt tegen betaling een mogelijkheid tot verlenging geboden.

Bybien Art behoudt zich echter het recht voor om op ieder moment, wanneer omstandigheden dit verlangen, een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online cursussen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.

Uitvoering van de overeenkomst van werk in opdracht

Bybien Art voert de opdracht voor een werk in opdracht naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uit. Bybien Art is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
Er zullen tussentijds foto’s van het werk worden gestuurd, zodat de klant inzicht krijgt in het proces van het werk.

De met de hand gemaakte werken van Bybien Art zijn en blijven handwerk.
De kleur kan afwijken van de getoonde afbeelding in de webshop omdat de kleuren vaak anders uitkomen op de foto dan in werkelijkheid.

Opschorting en beëindiging

Bybien Art is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

 • de klant in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 • De klant zich niet , onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Bybien Art gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden

  Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de klant ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de klant reeds door Bybien Art verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Bybien Art om de gehele schade in rechte te vorderen.

Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen, video’s, modules, werkboeken rondom cursussen en workshops , zowel online als offline en gemaakt werk van Bybien Art berusten rechten van intellectueel eigendom.
Tijdens deelname aan een cursus of workshop (online of offline) en ook daarna mag je gebruik maken van de materialen. Het is in geen enkel geval toegestaan om deze te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
Elke handeling van hierboven genoemde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
Het is klant niet toegestaan video- of geluidopnames van langer dan 1 minuut te maken tijdens een workshop of van een online cursus. Wanneer Bybien Art zelf opnames maakt tijdens een Live workshop, zullen deze, met toestemming van klanten, op de kanalen van Bybien Art zijn terug te vinden.

Wanneer klant foto’s wil maken tijdens een offline workshop of cursus is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de workshop duidelijk zichtbaar is, mogen enkel met mate worden verspreid.

Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website Bybien.nl en academie.bybien.nl is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website is verboden, tenzij ik hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heb gegeven. Elke handeling in strijd met het hiervoor genoemde in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht

Aansprakelijkheid

Bybien Art is niet aansprakelijk voor:

 • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
 • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.
 • Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde producten.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online en offline cursus of workshop.
 • In het geval dat Bybien Art een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Bybien Art aan klant in rekening is gebracht.
 • Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bybien Art geleverde diensten en goederen.

Bybien Art is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met een lid welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Bybien Art is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende dienstverlening op locatie.  Aansprakelijkheid van Bybien Art voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen is volledig uitgesloten.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar info@bybien.nl.
Binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing
van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Sabine Vlugman.
Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen. 

 • Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bybien Art.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bybien Art en betrokken derden 12 maanden.

Bescherming persoonsgegevens

Bybien Art behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de klant strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet en regelgeving, zie privacy beleid van Bybien Art.

Overmacht

Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bybien Art geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Bybien.nl en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Contact

Bybien Art staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 80524710.
Het btw nummer van Bybien Art is:  NL003456344B04
Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: Info@bybien.nl of schriftelijk via:

Bybien Art
Jacob Gillesstraat 18
3135 AP Vlaardingen

Bybien Art is telefonisch bereikbaar via 0682362805

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 31-Juli- 2021.

 

Gratis e-book : Leer meer over kleur en kleurtechnieken, met simpele tips een mooier kleur resultaat

Je krijgt dit ebook cadeau bij je inschrijving voor mijn mails met creatieve mandala tips. Wil je deze mails liever niet ontvangen? Dan kun je je daar op elk moment weer voor uitschrijven. Voor meer info bekijk de privacyverklaring

 

 

Je ontvang een mail met daarin het E-book! Veel lees inspiratie

Schrijf je in voor de gratis workshop dromenvanger

Je krijgt deze mandala workshop cadeau bij je inschrijving voor mijn mails met creatieve mandala tips. Wil je deze mails liever niet ontvangen? Dan kun je je daar op elk moment weer voor uitschrijven. Voor meer info bekijk de privacyverklaring.

Bedankt voor je inschrijving!

Schrijf je in voor de gratis vlinder mandala workshop

Je krijgt deze mandala workshop cadeau bij je inschrijving voor mijn mails met creatieve mandala tips. Wil je deze mails liever niet ontvangen? Dan kun je je daar op elk moment weer voor uitschrijven. Voor meer info bekijk de privacyverklaring.

Bedankt voor je inschrijving!